Drobečková navigace

Obec Olbramice > Obecní úřad > Poskytování informací a příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 7:00 - 11:00 13:00 - 17:00
  středa 7:00 - 11:00 13:00 - 17.00
 2. Telefonické podání585 349 262
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@olbramice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Olbramice, Olbramice 56, 783 22 Cholina.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v *Obci, Ulice č.p. v*úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:00 - 11:00 13:00 - 17:00
     
středa 7:00 - 11:00 13:00 - 17:00 
     
pátek 7:00 - 11:00  

Telefonické podání: 585 349 262
Poštou na adresu Obecní úřadOlbramice, Olbramice 56, 783 22 Cholina.
Elektronicky na e-mail: obec@olbramice.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: dkybkw8
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Olbramice, Olbramice 56, 783 22 Cholina.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Formuláře obecního úřadu

Obecní úřad Olbramice jako orgán ochrany přírody vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Obecní úřad Olbramice podle výše jmenovaného zákona:

 1. Povoluje kácení dřevin
 2. Je oprávněn pozastavit, omezit nebo zakázat kácení dřevin
 3. Ukládá náhradní výsadbu
 4. Vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 5. Vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu

Trvalý pobyt obyvatel

Trvalý pobyt obyvatel

doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., starosta obce Olbramice - poskytování informací

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Žádost o přidělení čísla popisného:

Žádost o přidělení č.p., č.ev..pdf

Přihlášení psa

Přihlášení psa.docx

Odhlášení psa.doc