Dotace z Olomouckého kraje

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Na co je možné použít ?

Dotace z programu jsou poskytovány vlastníkům památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, kterými mohou být města, obce, církve a jiné právnické a fyzické osoby. Dotace nelze poskytnout na obnovu památek ve vlastnictví státu, kraje a osob s majetkovou účastí státu. Dotace z programu jsou využitelné a zúčtovatelné s rozpočtem Olomouckého kraje v příslušném kalendářním roce. Jsou uvolňovány vlastníkům památek na základě uzavřené smlouvy. Maximální výše dotace poskytované v rámci programu je 50.000,-Kč. V případě, že žadatel v žádosti uvede požadovanou výši dotace nad tento limit, nebude jeho žádost posuzována a bude vyloučena z hodnocení.

Co se podařilo obci z tohoto dotačního titulu opravit ?

Kamenný kříž na místním hřbitově

 

Fotka před restaurováním

před restaurováním

Fotka po restaurování

 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ

Zhodnocení obnovy památky místného významu
Název akce: Restaurování hlavního kříže na hřbitově v Olbramicích
Majitel památky: Obec Olbramice, Olbramice č. 56, 783 22 Cholina
Datum realizace: 30.6.2007 – 15.10.2007
Investor: Obec Olbramice, Olomoucký kraj

Přehled restaurátorské činnosti:

  1. oprava korpusu
  2. čištění kamene a betonových konstrukcí
  3. biosanace
  4. konsolidace
  5. restaurování kamene
  6. oprava betonových částí
  7. barevné retuše a hydrofobizace
  8. zvýraznění písma  

Cena: Celková cena za restaurování 50.660,-Kč

Závěr: Obec Olbramice získala na tuto akci z rozpočtu Olomouckého kraje dotací ve výši 40.000,-Kč.

Tato akce byla zařazena do programu „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRJI“ a z tohoto programu byly čerpány i finanční prostředky.

 

 

Obec Olbarmice