Program obnovy venkova

1. POV navazuje na Program obnovy vesnice, vydaný vládou České republiky dne 29. května 1991, na Usnesení vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998 č. 730, kterým byl novelizován Program obnovy venkova, a na „Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje pro léta 2006-2012“, schválenou usnesením Rady Olomouckého kraje UR/25/73/2005 ze dne 24. 11. 2005.

2. Poskytnutí příspěvku v rámci POV zabezpečuje od roku 2005 Olomoucký kraj (dále i OK) ze svého rozpočtu, a to po projednání v Radě Olomouckého kraje (dále ROK) a schválení v Zastupitelstvu Olomouckého kraje (dále ZOK). Projednání v ROK se opírá o doporučení „Hodnotitelské komise pro podané žádosti o podporu v POV“, kterou k tomuto účelu ROK ustavuje.

3. POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.

Seznam podporovaných aktivit POV 2008

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z POV 2008

Seznam podporovaných aktivity POV 2008

Obec Olbarmice